កំហុស១០យ៉ាងដែលបុរសតែងតែធ្វើខុសម្តងហើយម្តងទៀត

បុរសចូលចិត្តធ្វើឬសាងនូវកំហុសដដែលៗម្តងហើយម្តងទៀតផ្ទុយទៅវិញស្ត្រីដែលធ្វើរឿងបែបនេះស្ទើរតែមិនមានតែម្តង។

KnongSrok TV រំលឹកឡើងវិញនូវរឿងមិនសមហេតុផលជាច្រើនដែលបុរសរឹងរូសធ្វើម្តងហើយម្តងទៀតមិនថាអ្នកធ្វើអ្វីជាមួយពួកគេក៏ដោយ។

ហើយខាងក្រោមនេះជាកំហុសរបស់មនុស្សប្រុសដែលពួកគេតែងតែធ្វើខុសម្តងហើយម្តងទៀត ទោះបីចង់កែប្រែក៏ពិបានដែរ។

"

១

២

៣

៤


៥

៦

៧

៨

៩

១០

ប្រែសម្រួលអត្ថបទ៖ Mss Soma / ប្រភព៖ Bright side