សូមមហាជនកុំមានការយល់ច្រឡំចំពោះអត្ថន័យនៃពាក្យ “Meta” ដែលជាឈ្មោះថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក

ការលេងសើចខ្លះវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងការអប់រំ។ ចំពោះអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមមួយចំនួន សរសេរឈ្មោះថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកថា “មេត្តា” វាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវឡើយ។

Meta Logo

ចំពោះអត្ថន័យនៃពាក្យ “Meta” មិនមែនសរសេរជាខ្មែរថា មេត្តា ឬមានន័យដូចគ្នានឹង ពាក្យមេត្តារបស់ខ្មែរយើងឡើយ។

"

ពាក្យនេះផងដែរ ជាភាសា ក្រិចបុរាណ។

ពាក្យ “Meta” មានអត្ថន័យថា “លើសពីនេះ”

ឬរបស់អ្វីមួយដែលមិនអាចកំណត់បាន។


Meta Facebook Icon Before And After Logo History

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកនេះ ដើមឡើយគ្រាន់តែជាវេបសាយមួយ កាលពីឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥ រហូតដល់វិរត្តខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដ៏ធំ៕

History Of Facebook Main Image_resize_md

អត្ថបទ៖ ជូន