រូបថតស្រាយចំងល់ រឿងមនុស្សស្រីស្រលាញ់មនុស្សប្រុសរកតែសង្ហារ

ភាពច្រើនយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សស្រីភាគច្រើនស្រលាញ់មនុស្សប្រុសផ្តោតទៅលើរូបសម្រស់ជាសំខាន់ បន្ទាប់មកទើបផ្តិតលើបេះដូងតាមក្រោយ (សម្រាប់ការគិតរបស់មនុស្សស្រីមួយចំនួន)។

សម្រាប់មនុស្សប្រុសដែលមិនសូវជាមានរាងសង្ហារវិញ គឺមិនសូវបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សស្រីឡើយ (បើមានគឺមានតិច)។

ហើយរូបភាពពីសន្លឹកដែលយើងយកមកពីក្នុងសាច់រឿង ទាសករស្នេហ៍ នឹងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ៗពីមូលហេតុដែលមនុស្សស្រីស្រលាញ់មនុស្សប្រុសរកតែសង្ហារ គឺដោយសារតែខ្លាចកូនរបស់ខ្លួនកើតមកមានរូបរាងនិងមុខមាត់មិនស្អាតតែប៉ុណ្ណោះ។

"

Photo_2021 11 13_13 14 40

Photo_2021 11 13_13 14 40 (2)

អត្ថបទ៖ SIEV HENG - Author