តើការធ្វើជាអ្នកនិពន្ធលំបាកដែរឬយ៉ាងណា?

មានក្តីស្រមៃជាអ្នកនិពន្ធជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់អ្នក ព្រោះថាមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធដូចជាអ្នក។ ប៉ុន្តែមុននឹងយើងគិតដល់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធ តើអ្នកដឹងទេថា តើការធ្វើជាអ្នកនិពន្ធលំបាកដែរឬយ៉ាងណា?

Brainstorming A Thesis Statement

១ មិនលំបាកទេ

"

បើគិតពីចំណុចល្អជាអ្នកនិពន្ធគឺមិនលំបាកឡើយពេលធ្វើជាអ្នកនិពន្ធ។ តែអាចនឹងលំបាកបន្តិចនៅពេលដែលយើងគិតសាច់រឿងមិនចេញ ឬពេលខ្លះទៀតទំហំការងារធំពេកធ្វើឱ្យលំបាកដល់យើងជាអ្នកនិពន្ធ។

0_5bjkLBf1VvAiMwhp

២ ស្មុគស្មាញបន្តិច


ភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធ ពិតណាស់ មានមិនអត់ទេ។ តែយ៉ាងណា សូមចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ធុញថប់ និងស្មុគស្មាញរបស់យើង ដោយធ្វើយ៉ាងណា ត្រូវតែចេះរំសាយ

Author At Work

៣ បែងចែកវេលា

ពិបាកបន្តិចសម្រាប់ការបែងចែកពេលវេលា បើចែកម៉ោងនិងវេលាមិនត្រឹមត្រូវទេ ទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងជាអ្នកនិពន្ធ។

Author 486850298_edited

- ជារួម ការធ្វើជាអ្នកនិពន្ធមិនលំបាកហើយក៏មិនស្រួលដែរ ព្រោះការងារទាំងអស់លើលោកនេះសុទ្ធតែមានភាពលំបាកនិងងាយស្រួលដូចៗគ្នា អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែចេះធ្វើការជាមួយនឹងការងារដែលខ្លួនមាន៕