ប្រទេសទាំង5 ដែលនាំចេញអង្ករច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក

ជាទូទៅ ការនាំចេញអង្ករទូទាំងពិភពលោកតាមប្រទេសគឺមានចំនួនសរុប 24.5 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2020 និងបានកើនឡើងជាមធ្យម 1.3% សម្រាប់ប្រទេសនាំចេញទាំងអស់។ ហើយបើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 វិញ ការនាំចេញអង្ករសរុបគឺមានតម្លៃ 24.2 ពាន់លានដុល្លារ។ ហើយក្នុងនោះគឺមានប្រទេសទាំង៥ដែលនាំចេញអង្ករច្រើនជាងគេដែលរួមមានដូចជា៖ ឥណ្ឌា, ថៃ, ប៉ាគីស្ថាន, សហរដ្ឋអាមេរិក និង វៀតណាម។

1

១.ប្រទេសឥណ្ឌា

"

បាននាំចេញអង្ករក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2020 ចំនួន ៨ពាន់លានដុល្លារ (32.6% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប) បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានការកើនឡើងចំនួន +17.3%។

2

២.ប្រទេសថៃ

បាននាំចេញអង្ករក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2020 ចំនួន 3,7ពាន់លានដុល្លារ (15.1% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប) បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានការធ្លាក់ចុះចំនួន -12.3%។

3

៣.ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន


បាននាំចេញអង្ករក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2020 ចំនួន 2.1ពាន់លានដុល្លារ (8.6% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប) បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានការធ្លាក់ចុះចំនួន -7.7%។

4

៤.សហរដ្ឋអាមេរិក

បាននាំចេញអង្ករក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2020 ចំនួន 1,9ពាន់លានដុល្លារ (7,7% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប) បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានការកើនឡើងចំនួន +0.6%។

5

៥.វៀតណាម

បាននាំចេញអង្ករក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2020 ចំនួន 1,8ពាន់លានដុល្លារ (7,4% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប) បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានការធ្លាក់ចុះចំនួន -25.1%៕

6

ប្រភព ៖ បរទេស