១៥ សន្លឹកបង្ហាញពីរូបភាពដែលគួរឱ្យខ្លាច ហើយធ្វើឱ្យដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់យើង

ជួនកាលវាត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីឱ្យយល់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងរូបថត។ ហើយរូបភាពទាំងនេះធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចថែមទៀតផង។ ប៉ុន្តែរូបភាពស្ទើរតែមិនអាចពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានវាកើតឡើងបាន។ ដូច្នេះបើចង់ដឹងថាវាគួរឱ្យខ្លាចយ៉ាងណានោះមកទស្សនាជាមួយកាលីប៩ទាំងអស់គ្នា។


ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide