បើមានពេល១នាទីចុចមើលរូបភាពទាំង 13 ដែលបង្ហាញការពិតនៃសង្គមបែបទំនើបនេះចំៗពេកហើយ!!!

 

ពិភពលោករបស់យើងមិនល្អឥតខ្ចោះទេហើយមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរ។ យើងគួរតែចាប់ផ្តើមជាមួយខ្លួនយើងព្រោះការយល់ដឹងពីបញ្ហារបស់យើងគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយ។

គំនូរនៅថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញពីការពិតដ៏គួរឱ្យរន្ធត់អំពីពិភពលោកទំនើបតែ ក្រុមការងារ សេដឡាហ្វ ជឿជាក់ថាយើងម្នាក់ៗមានសមត្ថភាពធ្វើឱ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង។

1.

2.

3.

4.

5.

6.


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Which of these illustrations spoke to you the most? We would be glad to hear from you in the comments!

Preview photo credit Pierre Brignaud

Illustrated by Alena Sofronova for BrightSide.me