15+ រូបភាពនៃកុមារដែលឪពុកម្ដាយមិនដឹងថាត្រូវសើចឬយំ

ជាមធ្យមក្មេងៗសួរសំណួរចំនួន 73 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ជាអកុសលមិនមានស្ថិតិទេលើចំនួនដងដែលក្មេងម្នាក់ធ្វើឱ្យឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេប្រឈមមុខហត់នឹងឆ្លើយប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើការប៉ាន់ស្មានយើងនឹងនិយាយថាវាមានច្រើន!

ហើយវាមិនត្រឹមតែជាសំណួរទេ។ ជួនកាលពួកគេនឹងធ្វើអ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានទំនាស់ហើយអ្នកនឹងមិនដឹងថាត្រូវសើចឬយំទេ។ តានការស្រាវជ្រាវរបស់ Bright Side គិតថារូបភាពទាំង ១៩ ខាងក្រោមនេះបង្ហាញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពីអារម្មណ៍របស់មាតាបិតា។

1. ពួកគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺក្បាលក្នុងការដោះស្រាយ

2. "កូនស្រីរបស់ខ្ញុំគិតថានេះគឺរូបថតដ៏ស្អាតរបស់នាង។ តែត្រូវមានរង្វាន់: ជាប់រូបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅពីក្រោយ។ "

3. “My son feeding his fake dog goldfish while his real dog sits outside, pissed”

4. “My daughter felt one straw was not enough...”

5. I mean, he does have a point.

6. “My kids have disabled my iPod for 45 years.”

7. “Caught my son watching cartoons at 3 AM. He didn’t expect to be caught.”

8. “This is how my son was sleeping. He may be immortal.”

9. “My son just made a huge mess. This is his ’just let me explain’ face.”

10. “My 6-year-old daughter is great at multitasking.”


11. “Took my daughter out for a nice dinner...”

12. “My son after trying to get back down from washing his hands. Just hanging there...helpless...”

13. “Playing hide and seek with my kids and this is how I found my daughter.”

14. “My 2-year-old daughter drew a pillow with chalk, then laid down for a nap...”

15. “Took my daughter to a Van Gogh exhibit.”

16. My daughter makes beds in random places. Found her asleep in a Costco tote/container.

17. My daughter has been picking out her own clothes and watching her big brother get on the bus.

18. “My daughter looks like she just destroyed an entire Sith army.”

19. These kids were asked to dress up as elves for their school play. One kid dressed up as Elvis.

ក្នុងចំណោមកុមារទាំងនេះតើអ្នកសើចខ្លាំងជាងគេមួយណា? ដូចគ្នានេះផងដែរប្រសិនបើអ្នកមានរូបភាពណាមួយអំពីកូន ៗ របស់អ្នកដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍ដូចគ្នានេះសូមបន្តហើយចែករំលែកវាជាមួយយើងនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម!

Preview photo credit kovikovi144 / reddit

ប្រភព៖ brightside.me