ត្រឹមតែរយ:ពេលខ្លី សោះ Face App ប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ បានជាង ១២០ លាននាក់

យើងបានដឹងហើយថា ថ្មីៗ នេះមាន  App មួយប្រភេទដែលគេកំពុងពេញនិយមលេង ទាំង Facebook ហើយនឹងក្នុង Instagram គឺ App ដែលធ្វើពីមុខក្មេង ប្រែប្រួលទៅជាមនុស្សចាស់។

ក្នុងនោះដែល App នេះជា App មួយដែលគេពេញនិយមក្នុងការយកទៅ កែច្នៃរូបភាពរបស់ខ្លួនពីភាពក្មេងវ័យទៅជាមនុស្សវ័យចំនាស់ ហើយ គ្រប់ អ្នកប្រើប្រាស់ បានអនុញ្ញាតអោយApp នេះទទួលបាននូវ ព័តមាន និង ទិន្នន័យរបស់ខ្លួន បានជិត ១២០ លានអ្នកប្រើប្រាស់។

Cover Faceapp

ថ្មីៗ នេះ  Facebook-Cambridge Analytica data scandal  គឺជាភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៃទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយកម្មវិធីទាំងនេះមិនត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់អ្វីដែលយើងគិតថាវាត្រូវបានគេប្រើនោះទេ។ ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើកម្មវិធីបែបនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយឆ្លងកាត់កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់   ហើយគេអាចទទួលបានពត៏មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ ប៉ុន្តែ គេបានដឹងថាវាមិនទាន់មានការប៉ះពាល់អ្វីដល់អ្នកប្រើបាស់នូវឡើយទេ។

App  នេះបានបង្កើតឡើងដោយ ក្រុមហ៊ុន Russian company Wireless Lab   ដែលធ្វើពីរូបភាពពីវ័យក្មេង ទៅជាមនុស្សចំនាស់អាយុ ៥០ ឆ្នាំ ។


Credit Writer: Hollong

កែសំម្រួល និងបកប្រែ ពី​  Deccanchronicle