បើមានពេល១នាទីចុចមើលរូបភាពទាំង 13 ដែលបង្ហាញការពិតនៃសង្គមបែបទំនើបនេះចំៗពេកហើយ!!!

ពិភពលោករបស់យើងមិនល្អឥតខ្ចោះទេហើយមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរ។ យើងគួរតែចាប់ផ្តើមជាមួយខ្លួនយើងព្រោះការយល់ដឹងពីបញ្ហារបស់យើងគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយ។

គំនូរនៅថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញពីការពិតដ៏គួរឱ្យរន្ធត់អំពីពិភពលោកទំនើបតែយើងជឿជាក់ថាយើងម្នាក់ៗមានសមត្ថភាពធ្វើឱ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង។