បើមានប៉ុន្មានចំនុចនេះ ច្បាស់ណាស់ថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សសំខាន់សម្រាប់គេ

នៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាច្បាស់ណាស់ អ្នកប្រហែលជាមានចិត្តសង្ស័យ និងមិនច្បាស់នោះទេថា តើគេស្រលាញ់អ្នកពិតទេ គេច្បាស់លាស់នឹងអ្នកទេ ពិសេសតើអ្នកជាមនុស្សសំខាន់សម្រាប់គេដែរឬក៏អត់។

ដោយទាំងអស់នេះពេលខ្លះអ្នកប្រហែលជាអាចសង្កេតមើលដឹងតាមរយៈទង្វើគេដោយខ្លួនឯង តែប្រសិនជាអ្នកមិនច្បាស់ ឬចង់ដឹងនោះ សូមមើលមកប៉ុន្មានចំនុចនេះ ច្បាស់ណាស់ថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សសំខាន់សម្រាប់គេ៖

34b3d6445274c9fc6dd5448277438f5f

-បើអ្នកមិនឆាត គឺគេមិនឆាតមកអ្នកមុន

-បើអ្នកមិនសួរថា គេនៅទីណា កំពុងធ្វើអី នោះគេក៏មិនប្រាប់អ្នក

-បើអ្នកសុំគេ អោយណែនាំអ្នកទៅកាន់មិត្តភក្តិគេ គេនិងមិនអើរពើរ


-បើអ្នកមិនប្រាប់ថាស្រលាញ់គេ នោះគេក៏មិននិយាយថាស្រលាញ់អ្នក

-បើអ្នកមិននិយាយថា ហ្គូតណាយគេ នោះគេក៏មិនតបថាហ្គូតណាយ

5e3ef131b3b82e9c16cf2f0bb59229e2

ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្លួនឯងមិនសំខាន់សម្រាប់គេហើយ តែទាំងអស់គ្នាមានក្ដី សូមទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតចុះ ប៉ុន្តែត្រូវចាំថា កុំលះបង់ច្រើនពេក ព្រោះមនុស្សខ្លះមិនសាកសម និងទទួលបានការលះបង់របស់អ្នកឡើយ ៕

81bd343b7b725f92d9f843db7fd73eb1

អត្ថបទដោយ៖ Khim Sochanvirak

រក្សាសិទ្ធក្នុងស្រុក