តោះ! មកយល់ដឹងពីឈ្មោះជំងឺចំនួន ៩៤ ដែលប្រែជាភាសាអង់គ្លេស

ពុកម៉ែបងប្អូនតាមបណ្តារខេត្តនិងក្រុងមួយចំនួនពិតជាមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ ក្នុងការយល់ពីឈ្មោះជំងឺរបស់ខ្លួន ក្រោយពេលដែលទទួលបានវេជ្ជបញ្ជាពីវេជ្ជបណ្ឌិតក្រោយពិនិត្យនិងវិនិច្ឆ័យរោគ។

0

ថ្ងៃនេះផងដែរ KnongSrok TV​ សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងឈ្មោះជំងឺមួយចំនួនជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់ដឹង ដើម្បីជាភាពងាយស្រួលដល់ពុកម៉ែបងប្អូន ក្រោយពេលទទួលបានវេជ្ជបញ្ជារ ទោះបីគ្មានអ្នកប្រាប់ពីឈ្មោះជំងឺតែបងប្អូនក៏អាចដឹងពីជំងឺដោយខ្លួនឯងបាន។

 

១

២

៣

៤


៥

៦

៧

៨

៩

១០

អត្ថបទ៖ Mss Soma

ប្រភព៖ Facebook