រូបភាពចំនួន២០ ដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សញៀនទូរស័ព្ទខ្លាំងជាអ្វីៗទាំងអស់

គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនដែលមនុស្សកំពុងប្រើសព្វថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលមនុស្សប្រើច្រើនជាងគេនោះគឺទូរស័ព្ទ។

ដោយសារតែទូរស័ព្ទមានរូបរាងតូចងាយស្រួលក្នុងការយកដាក់តាមខ្លួន ទើបមនុស្សមានប្រើសឹងគ្រប់គ្នាហើយសឹងតែអត់មិនបាន ពេលខ្លះដល់ថ្នាក់យកតាមដល់ក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏មាន។

សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងវិញគឺមានភាពងាយស្រួលជាឧបករណ៍ផ្សេងៗនិងមានសារៈសំខាន់ជាង ប្រើបានច្រើនជាង ទើបមនុស្សម្នាក់និយមប្រើខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងសម័យនេះ។

ខាងក្រោមនេះជារូបទាំង២០ដែលបង្ហាញថាមនុស្សញៀនទូរស័ព្ទខ្លាំងដល់ថ្នាក់អត់មិនបាន៖

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩


១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

អត្ថបទ៖ Mss Soma