មកដល់ថ្ងៃនេះ តើកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនបានប៉ុន្មានភាគរយហើយ?

ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយអត្រានៃការឆ្លងជំងឺកូវីត១៩។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ប្រទេសកម្ពុជាបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ អត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសមានកំណើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ បន្តទៅនេះ KnongSrokPlus សូមបង្ហាញតួរលេខដូចខាងក្រោម៖

វ៉ាកសាំង

  • អាយុ ១៨​ឡើងទៅ=៩៧.០៣%
  • អាយុ១២ ដល់១៧ឆ្នាំ=៨៦.៦២%

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់បំផុត បើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជិតខាង៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទ៖ ហៀប រក្សា