សប្តាហ៍ក្រោយនេះកម្មវិធី Girls Planet 999 បានមកដល់វគ្គបញ្ចប់ហេីយ

យោងតាមការបង្ហោះរបស់page K-Pop World កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី១៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ ទាក់ទិនទៅនឹងកម្មវិធីGirls Planet 999 ដែលត្រូវបានឈានមកដល់វគ្គបញ្ចប់នៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយនេះហើយ៖

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងដែលបានបង្ហោះដោយ K-Pop World

245265883_4828063773885147_7166975375333770987_n

សប្តាហ៍ក្រោយនេះកម្មវិធី Girls Planet 999 បានមកដល់វគ្គបញ្ចប់ហេីយ 🔥

រងចាំមេីលសមាជិក ១៨ នាក់ចុងក្រោយអ្នកណានឹងអាច Debut ? (ដោយក្រុមនេះនឹងរេីសយកតែ ៩ នាក់ទេ)

នេះជាលទ្ធផលជម្រុះលេីកទី ៣ នៅយប់នេះ :

1 Shen Xiaoting

2 Kim Dayeon

3 Sakamoto Mashiro

4 Ezaki Hikaru

5 Choi Yujin

6 Kawaguchi Yurina

7 NONAKA SHANA


8 Fu Yaning

9 Seo Youngeun

10 Su Ruiqi

11 Kim Chaehyun

12 Kang Yeseo

13 HUENING BAHIYYIH

14 Wen Zhe

15 Kim Bora

16 Huang Xingqiao

17 Kim Suyeon

18 Guinn Myah (Planet pass)

ប្រភព៖ K-Pop World

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស