សមាជិកក្រុម ENHYPEN, Heeseung មានដុំពកនៅជេីងខាងស្តាំ ដែលគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យវះកាត់ចេញ

សេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ ផលិតកម្ម Belift Lab ទាក់ទិនជាមួយនឹង  Heeseung បានឈឺជើងស្តាំខណៈអំឡុងពេលចូលរួម promotion album របស់ ENHYPEN។

251899968_4887037277987796_4877890504289726270_n

ខាងក្រោមនេះជាអត្ថបទដែលយើងទទួលបានពីខាងផេក K-Pop World

សមាជិកក្រុម ENHYPEN, Heeseung ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានពិនិត្យឃេីញមានដុំពកនៅជេីងខាងស្តាំ ហេីយខាងគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យវះកាត់ចេញ។

Images

ដោយខាងផលិតកម្ម Belift Lab បានចេញសេចក្តីថ្លែងការថា អំឡុងពេលចូលរួម promotion album ថ្មីរបស់ក្រុម ENHYPEN, Heeseung បានឈឺម្រាមជេីងខាងស្តាំជាខ្លាំងដោយមិនដឹងមូលហេតុ បន្ទាប់មកគាត់បានទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យ ។


ខាងគ្រូពេទ្យបានរកឃេីញមានដុំពកដូចនេះខាងគ្រូពេទ្យតម្រូវអោយគាត់ធ្វេីការវះកាត់ចេញភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា បន្ទាប់ពី Heeseung បញ្ចប់ promotion album

ខាងគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាគាត់ត្រូវសម្រាកព្យាបាល មួយ សប្តាហ៍ឬក៏រយះពេលអាចយូរជាងនេះ ។

ជូនពរឲ្យ Heeseung ឆាប់ជាសះស្បេីយ ❤️

251086714_4887002971324560_6022764436014606492_n

ប្រភព៖ K-Pop World