គំនូររបស់កុមារជនជាតិថៃមួយផ្ទាំងនេះនឹងបង្ហាញពីគំនិតរបស់អ្នក

នៅលើបណ្ដាយសង្គមពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅលើរូបគំនូរមួយផ្ទាំងដែលត្រូវបានគូរឡើងដោយកុមារ៉ាជនជាតិថៃម្នាក់។

សូមប្រាប់ពីចម្លើយពិតរបស់អ្នកនៅពេលដែលមើលគំនូរមួយផ្ទាំងនេះ៖

១១


១ អ្នកនឹងមើលឃើញរូបគំនូរនេះជារូបរាងមនុស្សស្រី ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្តគិតស្រមោលស្រមៃច្រើន។

២ អ្នកនឹងមើលឃើញរូបនេះគ្រាន់តែជារូបភ្នំដែលមានទឹកជ្រោះជាមួយព្រៃព្រឹក្សាប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាមនុស្សគិតច្រើន។

អត្ថបទ៖ Siev Heng