ការជួបជុំគ្នាជាលើកដំបូងរបស់សមាជិក WANNA ONE បន្ទាប់ពីការរំសាយក្រុមនៅឆ្នាំ 2019

ក្រុម WANNA ONE នឹងវិលត្រលប់ជុំគ្នាម្តងទៀតក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ដ៏ធំ MAMA 2021 ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

171104_워너원

បើគិតទៅគឺមានរយៈពេលប្រមាណជាជាងបីឆ្នាំហើយដែលក្រុម  WANNA ONE មិនដែលបានជួបជុំគ្នាសោះ ចាប់តាំងពីការរំសាយក្រុមក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2019។

202111151020 Main.cropped_1636946444

Download


ជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏អាចនិយាយបានថាដោយសារតែកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោក MAMA 2021 ទើបធ្វើឲ្យក្រុម WANNA ONE បានជួបជុំគ្នាម្តងទៀត។

១

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស