បង្អែម ដែលមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកនៅជុំវិញពិភពលោក

ក្រោយពីបរិភោគអាហាររួចរាល់ ជាធម្មតាគេតែងតែកុម្ម៉ង់បង្អែមមកទុកញុំាលាងមាត់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើបង្អែមនោះមានតម្លៃ៩លានដុល្លារ តើអ្នកហ៊ានចំណាយទេ? តោះមកដឹងពីបង្អែមខាងក្រោមទាំងនេះដែលសុទ្ធតែមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោក៖

១.Strawberries Arnaud

តម្លៃ៖ ៩.៨៥លានដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

1

២.Diamond Fruitcake

តម្លៃ៖ ១.៧២លានដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

2

៣.The Absurdity Sundae

តម្លៃ៖ ៦០០០០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

3

៤.The Lindeth Howe Country House Hotel Chocolate Pudding

តម្លៃ៖ ៣៤០០០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

4

៥.Frrrozen Haute Chocolate Ice Cream Sundae

តម្លៃ៖ ២៥០០០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

5


៦.Krispy Kreme’s Luxe Doughnut

តម្លៃ៖ ១៦៨៥ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

6

៧.The Golden Phoenix Cupcake

តម្លៃ៖ ១០០០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

7

៨.Golden Opulence Sundae

តម្លៃ៖ ១០០០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

8

៩.Beyond Gourmet Jelly Beans

តម្លៃ៖ ៥០០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

9

១០.La Madeline au Truffle

តម្លៃ៖ ២៥០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

10

ប្រភព ៖ បរទេស