តើជាការពិតទេដែលកញ្ញា ហ្វាហ្វា នឹងសាងស្នេហាថ្មីជាមួយលោក summer?

ក្រោយបាក់ស្នេហាលើវិថីតារារវាងតារាចម្រៀង លោក ចឺម និង កញ្ញា ហ្វាហ្វា បានមួយរយៈពេលមក ពេលនេះកញ្ញា ហ្វាហ្វា ហាក់ចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីលើក្តីស្នេហាម្តងទៀត។

1

បន្ទាប់ពីប្រកាសបិទបេះដូងរួចមក កញ្ញា ហ្វាហ្វា ហាក់ដូចជាកំពុងចាក់បើកសោរបេះដូងដាក់ស្នេហាថ្មី បើយោងតាមអត្ថន័យខ្លីៗដែលតារាសម្តែងលោក summer បានបង្ហោះ។

3

បញ្ជាក់ផងដែរនឹង យើងនៅមិនទាន់អាចដឹងបានថានេះជាការសម្តែងឬជាការពិតឡើយ ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតយើងនឹងបន្ថែមនៅពេលក្រោយទៀត។


2

4

5

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស