រៀនបង្គាប់ចិត្តឱ្យមានប្រយោជន៍ ត្រូវឱបក្រសោបចិត្តទាំង ៥ នេះ

«ចិត្ត» គ្មានរូបរាង គ្មានភាពជាក់លាក់ ប៉ុន្តែវាមានវត្តមានច្បាស់លាស់ នៅក្នុងសតិរបស់មនុស្ស។...

Loading...