ចំណុចពិសេស មិនគួរមើលរំលងក្នុងការសម្រេចកិច្ចការធំ គឺសិក្សាពីការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្ត

ដូចពាក្យចាស់ពោលថា «ឱ្យតែយើងតាំងចិត្ត អ្វីក៏អាចធ្វើបាន» ។ ពិតណាស់!...

Loading...