មេរៀនសំខាន់នៃជីវិត! បើមិនទាន់បានចាប់ផ្តើម កុំអស់សង្ឃឹម

រាល់ជីវិតមនុស្សសត្វក្នុងលោក តម្រូវឱ្យមានការតស៊ូឥតឈប់ឈរ គ្រាន់តែតស៊ូនឹងបញ្ហាខុសគ្នា មនុស្សតស៊ូនឹងការចិញ្ចឹមជីវិត រីឯសត្វតស៊ូនឹងការរស់នៅ។...

កុំព្រមទទួលយកការត្រួសត្រាយផ្លូវជីវិត ពីនរណាដោយមិនពិចារណាពីគំនិតខ្លួនឯង

ពេលវេលាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្សែជីវិតដែលត្រូវឆ្លងកាត់រាប់រយម៉ឺនលានហេតុការណ៍ពេញមួយឆាកជីវិត។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចទប់ស្កាត់ រាល់អ្វីដែលប្រុងនឹងកើតឡើងបានទេ។ វាប្រៀបបានទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិដែលកើតមានមិនទៀង ហើយមនុស្សត្រូវតែទទួលយកវាទាំងបង្ខំយ៉ាងដូច្នេះដែរ។...

Loading...