កម្ពុជាព្រមទាំងក្រុម៣៩ផ្សេងទៀត​នៅ​អាស៊ី​នឹងដឹង​ពី​សមាសភាពគូប្រកួតរបស់​ខ្លួន​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ 2022 FIFA World Cup Qualifiers

ក្រុមជម្រើស​ជាតិ​ទាំង​៤០​នៅអាស៊ី​នឹង​នឹង​ពី​ផ្លូវរបស់​ពួក​គេសម្រាប់​ប្រកួតវគ្គ​ជម្រុះ 2022 FIFA World Cup...

Loading...