ចំណុចគួរពិចារណា អំពីសោកនាដកម្ម កូវីដ១៩នៅឥណ្ឌា (មានវីដេអូ)

ជំងឺកូវីដ១៩បានរាតត្បាតនៅប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោក និងឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ ព្រមទាំងធ្វើឱ្យអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាច រងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ច និងផ្លូវចិត្ត។...

Loading...