ប្រសើរណាស់! រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចយកសណ្ឋាគារ Great Duke (អតីតសណ្ឋាគារអាំងទែកុងតឺណង់តាល់) ជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ពិនិត្យ ថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺ​ COVID-19!

ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 កាន់តែបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច សម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃជំងឺនេះ​។

យ៉ាងណាមិញ កន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកអ្នកជំងឺ ដែលបានឆ្លងវីរុស ខាងរដ្ឋាភិបាល ក៏បានសម្រេចយក សណ្ឋាគារ Great Duke (អតីតសណ្ឋាគារអាំងទែកុងតឺណង់តាល់) ដែលបានធ្វើការបិទទ្វាកាលពីចុងឆ្នាំទៅ ជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ពិនិត្យ ថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺ​ COVID-19។

89910680_541375353173633_8722942852914479104_n


81222248_2662408727199248_6015001122798829568_n

90055792_562063121325897_1075355434623172608_n

អត្ថបទ ៖ ភី អេក

ក្នុងស្រុក