មកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា ពីអ្វីជា ទំនុកច្រៀង សាច់ភ្លេងចម្រៀង និងអត្ថបទចម្រៀង

Photo_2021 08 18_22 34 24

ទំនុកច្រៀង (Melody) គឺជារបៀបច្រៀង ការបន្លឺសំឡេងស្រែកច្រៀង តិច ខ្លាំង ថ្នម ឬបន្អូសត្រង់ណានៃចម្រៀង។

Photo_2021 08 18_22 34 34

សាច់ភ្លេង (Music) គឺជាបទភ្លេងដែលប្រគំនុំឡើង ដោយឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលគ្រូភ្លេង ឬអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងគាត់បានបង្កើតឡើង។

PicsArt_08 08 11.36.46

អត្ថបទចម្រៀង (Lyric) គឺតួអក្សរដែលអ្នកចម្រៀងនឹងត្រូវច្រៀង។ ការច្រៀងចេញពីអត្ថបទចម្រៀង ខ្ញុំហៅថា “ទំនុកច្រៀង”។


Photo_2021 08 18_22 45 21

សូមបញ្ជាក់ថា៖

ការហៅរបស់ខ្ញុំ អាចនឹងមិនស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកសិក្សាថ្មីៗ ឬអ្នកសិក្សាចាស់ៗដែលធ្លាប់បានសិក្សារៀនសូត្រពីជំនាញនេះ ប៉ុន្តែកាលដែលខ្ញុំរៀបរៀងមេរៀននេះឡើងមក គឺដើម្បីជាចំណេះដឹងមួយផ្នែកតូចសម្រាប់ធ្វើការពិចារណា និងងាយស្រួលចងចាំសម្រាប់ខ្ញុំ សិស្សរបស់ខ្ញុំ និងក្រុមការងាររបស់ដ្រាម៉ាតែប៉ុណ្ណោះ។

B612_20210816_184022_412

អត្ថបទនេះសរសេរដោយ៖ ជូន

ផ្សព្វផ្សាយដោយ៖ ក្នុងស្រុក