តារានិករទាំង ២នេះនឹងផ្លាស់ប្តូរការងារ និងបានជួបស្នេហាពិតនៅក្នុងខែថ្មី

ដោយសារតែផ្លាតូមានឥទ្ធិពលទៅលើការផ្លាស់ប្តូរជោគវាសនា បានបណ្តាលឱ្យតារានិករ២ប្រភេទខាងក្រោមនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរការងារ ក៏ដូចជាស្វែងរកស្នេហាពិតឃើញ។

OrkingWithYourPartner

១.តារានិករ Gemini (២២ ឧសភា ដល់ ២១ មិថុនា)

អ្នកដែលមានតារានិករ Geminis ច្រើនជាអ្នកដែលពូកែនៅក្នុងវិស័យការងារ។ ម្យ៉ាងទៀត តារានិករGeminis នេះភាគច្រើនជាមនុស្សដែលពូកែវោហាសាស្ត្រ និងធ្វើឱ្យខ្លួនគេមានភាពទាក់ទាញចំពោះអ្នកដែលនៅជុំវិញពួកគេ ដោយសារតែទេពកោសល្យដ៏ខ្លាំងរបស់ពួកគេ។

Weg


២.តារានិករ Cancer (២២ មិថុនា ដល់ ២១ កក្កដា)

អ្នកដែលមានតារានិករ Cancer គឺភាគច្រើនជាមនុស្សដែលតែងតែផ្តល់តម្លៃដល់គ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ។ បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ Cancer មានទំនោរជាអ្នកការពារ និងថែរក្សាមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ពួកគេ។

Gsd

ក្នុងនោះជោគវាសនារបស់តារានិករ Gemini (22 ឧសភា - 21 មិថុនា) និង Cancer (22 មិថុនា - 21 កក្កដា) នឹងទទួលរងឥទ្ធិពលរបស់ផ្លាតូដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការងារ ឬ ធ្វើចំណាកស្រុកជាដើម។ ហើយនៅកន្លែងធ្វើការថ្មីរបស់ពួកគេ ពួកគេនឹងរកឃើញស្នេហាដែលជាទំនាក់ទំនងល្អ និងមិត្តភាពដ៏ល្អផងដែរ៕

ប្រភព៖ បរទេស